Nadere inspectie gebouwen en bomen

Gedurende een quickscan flora en fauna of ecoscan wordt een planlocatie vaak slechst visueel beoordeeld om de potentiele aanwezigheid van flora en fauna te bepalen. Op basis van deze visuele inspectie, de leefomgeving, verspreidng van (beschermde) soorten en de verspreidng van deze soorten in Nederland wordt vervolgens bepaald of een soort al dan aanwezig kan zijn.

Op basis van het orienterend onderzoek (quickscan flora en fauna) kan niet altijd uitgesloten worden of soorten (bijv. huismus, gierzwaluw en vleermuizen) gebruik maken van een gebouw of bomen. FaunaConstruct voert nadere inspecties uit waarbij op detailniveau wordt bepaald in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van de geconstateerde potentie.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • inspectie van de spouw met behulp van een endoscoop
  • inspectie van open stootvoegen op het gebruik
  • inspectie van dakranden, daklijsten en holtes op gebruiksporen, nestmateriaal en dergelijke

 

FaunaConstruct voert nadere (technische) inspecties uit naar de daadwerkelijke potentie van gebouwen, bomen of andere objecten voor beschermde soorten door op detailniveau te beoordelen of er sprake is van toegangs- en gebruiksmogelijkheden alsmede of er sprake is van recent of actueel gebruik. Naar aanleiding van deze inspectie behoeven met regelmaat aanvullende onderzoeken niet meer uitgevoerd te worden omdat de aanwezigheid van beschermde soorten per definitie kan worden uitgesloten. Voor de intiatiefnemer(s) betekent dit tijdswinst van enkele maanden tot 1 jaar en een lagere kostprijs. Informeer vrijblijvend wat FaunaConstruct voor u kan betekenen, bel 085 044 93 06 of email naar info@faunaconstruct.nl