Vleermuisverblijven

Vleermuizen zijn zoogdieren met bijzondere levenswijze en capaciteiten waardoor ze erg kwetsbaar zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. Vleermuizen zijn actief in de schemer- en nachtperiode. Middels echolocatie bepalen ze hun positie tijdens het foerageren en migratie De jaarcyclus van vleermuizen bestaat uit vier te onderscheiden perioden: winterperiode, kraamperiode, zomerperiode en paarperiode. Gedurende deze perioden kunnen vleermuizen gebruik van verschillende typen verblijfplaatsen. Ook verschilt het type verblijfplaats per soort. Grofweg kan het volgende onderscheid gemaakt worden: gebouwbewonende vleermuizen, boombewonende vleermuizen en vleermuizen die van zowel gebouwen als bomen gebruik maken.

De verblijfplaatsen van vleermuizen zijn strikt beschermd. Als gevolg van renovatie, kap of sloop van kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen verdwijnen of tijdelijk ongeschikt raken. Het aanbieden van alternatieve locaties is een maatregel om schade te voorkomen, schadelijke effecten te mitigeren en/of te compenseren. Bij nieuwbouw kunnen geïntegreerde vleermuisverblijven een ecologische meerwaarde vormen voor de woning (natuurinclusief bouwen). FaunaConstruct levert en bevestigd vleermuisverblijven. Desgewenst kunnen op maatgemaakte vleermuiskasten worden geproduceerd en aangebracht. Alle producten bestaan uit duurzaam materiaal en zijn ecologisch en wetenschappelijk verantwoord.

Voorbeelden van de vleermuisvoorzieningen en -maatregelen zijn:

  • Gevelkasten
  • Inmetselkasten
  • Boomkasten
  • Exclusionflap of -tube
  • Vleermuisvriendelijke verlichting
  • Tijdelijke (verplaatsbare) bomenlaan t.b.v. vliegroute

Diverse te realiseren vleermuisverblijven