Platform Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. De Wet natuurbescherming vervangt de Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet. De uitvoerigstaak van de Wet natuurbescherming is per 1 januari 2017 van de Rijksoverheid overgedragen aan de Provinciale Staten. De rijksoverheid blijft wel verantwoordelijk voor het beleid van grote wateren en grootschalige interprovinciale projecten.

De nieuwe Wet natuurbescheming beoogd een vermindering van de regeldruk en eenvoudigere toepassing in de praktijk. De nieuwe rolverdeling en implementatie van de wet leidt echter tot verschillen in uitvoering tussen de verschillende provincies. Daarnaast worden er in overeenstemming met de beoogde vermindering van regeldruk diverse pilots uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het project stroomversnelling en de gebiedsgerichte ontheffing Tilburg.

Het Platform Wet natuurbescherming bundelt alle relevante informatie, jurispundentie en ontwikkelingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming. 

Bezoek hier de website van Platform Wet natuurbescherming